สมัครงาน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด และบริษัทในเครือ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายมาได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-7990 ต่อ 243, 271
 • Assistant Manager-GL (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี)
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  2. อายุตั้งแต่ 30  ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 6 - 7 ปี  และมีประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้ด้านการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  5. มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร
  6. หากมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม SAP มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. หากเริ่มงานได้ทันที  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • กระทบยอดภาษี ตรวจสอบสรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ของสำนักงานใหญ่, โรงงานมหาชัย, สาขา เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กระทบยอดภาษี ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย สอบยันกับรายงานใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53)
  • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ถูกต้องและครบถ้วน
  • ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาและควบคุมการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย การบันทึกรายการจ่าย ในใบสำคัญจ่าย จำนวนเงิน  การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันครบกำหนดการจ่ายเงิน และตรวจเอกสารประกอบการจ่าย
 • Assistant Executive Manager - Modern Trade
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 15 ปี
  3. ประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายช่องทาง Modern Trade
  4. มีความกระตือรือล้นในการทำงานและความรับผิดชอบสูง
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
  6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word / Excel / PowerPoint) ได้อย่างดี 
  7. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถยนต์ได้8สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้ 

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • บริหารจัดการและดำเนินการด้านงานขายในประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทางและวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ บริหาร 
   ยอดขายและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาระบบการขายและระบบงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้ 
   เพิ่มขึ้นพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสร้างและมุ่งเน้นการทำงานทีม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้สำเร็จ
  • กำหนดแผนเพื่อผลักดันยอดขาย สัดส่วนทางการตลาด และการกระจายสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  • พัฒนาทีมขายให้มีทักษะการขายอย่างมืออาชีพ4ควบคุมการเก็บเงินให้ได้ถูกต้องและตรงตามวันนัดชำระ
 • พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง
  4 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  3. ตรงต่อเวลา
  4. ซื่อสัตย์สุจริต

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ควบคุมสินค้าสต๊อก ตามที่บริษัทฯ กำหนด 
  • ดูแลป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหาย
  • ดูแลสินค้า สถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยและสะอาดถูกสุขลักษณะ 
  • ติดรถออกไปส่งสินค้า
 • พนักงานขับรถส่งสินค้า
  10 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  3. มีใบอนุญาติขับขี่4ตรงต่อเวลา5ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Sales Online Manager/Sales Online (ผู้จัดการขายออนไลน์/เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์)
  2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป
  2. มีความรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์
  3. มีความรู้ด้าน Shipping
  4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • เปิดการขายในช่องทางการขายออนไลน์
  • ดูแลลูกค้าออนไลน์ให้มียอดขายต่อเนื่องและเติบโต
 • Supervisor-SAP Application
  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย - หญิง  อายุตั้งแต่  26 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงด้าน SAP ในโมดูลที่สำคัญ เช่น FI,QM,PM,ABAP,MM,CO,PP,SD จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  4. มีความคิดริเริ่มและภาวะผู้นำที่สูง
  5. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • สนับสนุนและแก้ไขการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯเพื่อทำให้การใช้งานของระบบ SAP ดำเนินการด้วยคงวามราบรื่นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ระบบ SAP ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด บริหารช่องทางการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโนบายของบริษัท
  • รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด
 • Assistant Manager - International Business
  2 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ หรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือเทียบเท่า
  4. มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเครื่องปรุงรส ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเทียบเท่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการทีม
  7. หากมีคะแนนสอบ TOIEC, TOFEL ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • วางแผนการขายและงบประมาณในเขตรับผิดชอบ 
  • กำหนด บริหารช่องทางการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโนบายของบริษัท
  • กำหนด และวางแผนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าอื่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
  • วางแผนกลยุทธ์และสำรวจตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทางบริษัท
  • แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท
  • วางแผนและผลักดันการส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน 
  • วางแผน Forecast ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าขาย