สมัครงาน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด และบริษัทในเครือ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายมาได้ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2674-7990
 • Manager - Business Development

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking การวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์งบการเงิน หรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องบริการทางการเงิน ทั้งในด้านเงินฝาก, สินเชื่อ, การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
  5. มีความรู้ในเรื่องภาษี และกฏหมายธุรกิจในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7. หากผ่านการอบรมและสอบผ่านในหลักสูตร CFA หรือ CISA Level I จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • สำรวจและตรวจสอบทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัท บริษัทในเครือ และในนามส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อศึกษาข้อจำกัด ข้อบังคับทางกฏหมาย วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม หรือพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุด
  • วิเคราะห์โครงการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมเสนอทางเลือกในการลงทุนแต่ละแนวทาง (Case Study) โดยประเมินงบลงทุน คาดการณ์รายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาดำเนินการ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน อาทิ กระแสเงินสด
  • บริหารจัดการเงินลงทุนส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (สูงกว่าดัชนีชี้วัด Benchmark ที่กำหนด หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป Head Line Inflation) บนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • ประสานงานไปยังสถาบันการเงิน ตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาและคัดเลือกทรัพย์สินใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ หรือทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลัประกันทางการเงินได้ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
  • ประสานงานไปยังสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์) ลูกค้า (Customer) ผู้ขาย (Supplier) หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น (Partners) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือควบรวมกิจการ (Mergers and Acquistions) พร้อมทั้งเจรจาต่อรองในเงื่อนไขข้อสัญญา ข้อตกลง ข้อบังคับทางกฏหมาย
 • Officer-Stock and Asset Accounting

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบัญชี Stock และ Asset
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบใบเบิกวัตถุดิบ ใบกำกับภาษี ใบรับคืนสินค้า และใบเบิกสินค้าเฉพาะกรณี เป็นประจำทุกวัน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่บัญชี GL ในการบริหารวัตุดิบคงเหลือของบริษัท เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบคงเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบใบขอปรับยอดสินค้าที่มีอยู่จริง กับในระบบเป็นประจำทุกเดือน ycg ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ตรวจนับสต็อคสินค้าสำเร็จรูป , วัตถุดิบ , สารปรุงรส , ภาชนะ , สิ้นเปลือง และอะไหล่ช่างที่มีอยู่จริงในโรงงาน
 • Officer - Budgeting

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการบัญชี
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำ Sale Performance ประจำเดือน กระทบยอดกับ Close Sale จาก SD Dept.
  • จัดทำรายงาน Sale Accuracy ,Distribution Sale, Claim ส่วนลด TT
  • บันทึกข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย ในระบบโปรแกรม Access และจัดทำรายการสรุป Promotion ตามช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
  • จัดทำรายงาน Control Deposit
  • จัดทำฐานข้อมูลจากระบบForma (ใบโอนสินค้า, PO_max., RW&WR,ยอดผลิต, PPDMOVE) พื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำรายงาน
  • กระทบยอดรายการเคลื่อนไหวสินค้าในแต่ละเดือน
 • Senior Officer - Nutritionist

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2.  ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
  4. ประยุกต์และคิดค้นการใช้เทคนิคในการปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายเมนูแนะนำสินค้าใหม่และสินค้าเก่า

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ทดสอบและศึกษาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง หรือสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องปรุงรส เพื่อใช้พัฒนาและต่อยอดกับสินค้าบริษัท
  • คิดค้นและพัฒนาสูตรและเมนูอาหารที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในกิจกรรมการตลาดและในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • อบรมให้ความรู้และสาธิตการทำอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับพนักงานจัดชงชิมและตอบข้อซักถามจากผู้บริโภค ถึงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะการใช้ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • สาธิตเมนูอาหารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมการตลาด เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
 • Export Sales Coordinator

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการ Export Sales Coordinator
  4. ถ้ามีประสบการณ์ธุรกิจส่งออกสินค้า ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • รับข้อมูลจากฝ่ายขายเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายแต่ละ Shipment เพื่อทำเอกสารจัดส่งให้กับลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน Planning ในการจัดทำเอกสารสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลา รวมถึงการขอตัวอย่างสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าแต่ละราย
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่าย Supply Chain เพื่อจัดทำและจัดส่งเอกสารสำหรับทำพิธีการส่งออก เช่น การจองเรือ,การแจ้งบรรจุตู้, การจัดส่งสินค้าไปท่าเรือ
  • ดำเนินการตามนโยบายการผลักดันสินค้าใหม่ รวมถึงแนะนำให้ผู้แทนจำหน่ายรับทราบ และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการประสานงานในจัดส่งสินค้าตัวอย่างและเอกสารประกอบให้กับลูกค้า
 • Senior officer- Cost Analysis (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต้นทุนอาวุโส)

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบัญชีต้นทุน
  4. สามารถใช้โปรแกรม MS-Excel ได้ดีมาก
  5. ใช้โปรแกรม SAP ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ CO Module)

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • คำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • จัดทำประกาศราคาจำหน่ายสินค้า (กรณีมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดก่อนทำรวมเล่ม) หรือรวมเล่มประกาศราคาจำหน่ายสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
  • ปันส่วนค่าใช้จ่ายด้วยวิธี Top-Down Distribution ของรายการ OFF-invoice, ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย จาก Profit Segment ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กำไรแต่ละช่องทางการจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง
  • จัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยทำในรูปแบบของรายงานทางการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน เช่น รายงานกำไรขั้นต้นในแต่ละโรงงานผลิต (GPM by Plant) และรายงานยอดขายสุทธิแต่ละช่องทางจำหน่าย (NNS by Channel)
 • Manager - Corporate Finance

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี
  3. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการ Corporate Finance
  4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบ Cash flow weekly และจัดทำเป็น Monthly
  • จัดประมาณการทำกระแสเงินสดล่วงหน้า 6 เดือน
  • จัดหาแหล่งเงินทุน ระยะสั้นและระยะยาว สำหรับสภาพคล่อง และสำหรับ การลงทุนใหม่
  • จัดทำตั๋วเบิกเงินกู้ FN และต่ออายุตั๋ว
  • จัดทำประกัน และดูแลการเคลมประกัน
  • ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ Cash Management , การโอนเงินระหว่างประเทศ (TT/LC)
  • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน , ทำสัญญา Forward Contract
  • วิเคราะงบเปรียบเทียบ คู่แข่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นราย ไตรมาส รายปี
  • การประเมิณทรัพย์สินของบริษัท รวมถึง None- core Asset