สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • Trade Marketing Officer
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. รวบรวมผลดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  2. รวบรวมรายการและผลการจัดทำโปรโมชั่นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
  3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการทางการขายในรูปแบบ Sales in และ Sales Out
  4. จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการสั่งซื้อหรือขออนุมัติกับหน่วยงานและ Supplier ภายนอกในการจัดทำกิจกรรม
  5. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารการดำเนินการในหน่วยงาน
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือเทียบเท่า
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
  4. มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  5. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
 • Trade Marketing Supervisor
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. ติดตามและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงรายการส่งเสริมการขายในช่องทางการขายทุกช่องทางตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. วิเคราะห์และประเมินผลกิจกรรมทางการขาย โปรโมชั่นในช่องทางการขายทุกช่องทาง
  3. ติดตามและดำเนินการร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
  4. ทำข้อมูลและวิเคราะห์ยอดขายตลาด(ผ่านข้อมูล Nielsen,EYC,B2B)และข้อมูลภายในจากข้อมูล SAP
  5. ติดตามและดำเนินการจัดทำแผนการจัดเรียงสินค้า (Plan-O-Gram)ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ประสานงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือเทียบเท่า
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
  4. มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  5. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
 • Sales Representative - Trading

  รายละเอียดงาน

  1. วางแผนการขายและบริหารการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
  2. หาลูกค้าใหม่ และขยายฐานลูกค้าเก่าให้มีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. ดำเนินการนำเสนอสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้
  4. ให้คำปรึกษาเรื่องการทำ OEM กับทางลูกค้า, ดำเนินการและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ
  5. เตรียมแผนติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามกำหนด
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย Trading อย่างน้อย 1 ปี
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
  4. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  5. มีรถยนต์และมีใบขับขี่
 • เจ้าหน้าที่ช่องทางการขายพิเศษ
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. วางแผนจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  2. วางแผนการขายในช่องทางต่างๆ
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
  4. การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  5. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
  6. ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ลำดับความสำคัญได้
  7. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี และมีทักษะในการโน้มน้าว
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. กำหนดทิศทางการตลาดและแผนการตลาด 
  2. วิเคราะห์ปัญหาตลาด
  3. แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่เพื่อผลักดันแบรนด์
  4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย/การตลาด
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  3. สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี หากใช้งาน photoshop หรือ illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ทางด้านการทำสื่อการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
 • เจ้าหน้าที่วางแผนการขายและปฏิบัติการขาย
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. บริหาร จัดการ ดูแลการปฏิบัติงาน ของทีมขาย หน้าร้าน
  2. ติดต่องานคลังสินค้า ในเรื่องการเบิกสินค้า
  3. ให้ความรู้แก่หน่วยงานขาย
  4. ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. การศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  2. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  4. การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  5. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
  6. ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ลำดับความสำคัญได้
  7. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
  8. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้
  9. สามารถดูแลทีมขายในเรื่องการ Training ต่างๆได้เป็นอย่างดี
  10. สามารถสื่อสารกับตัวแทนจำหน่ายในการขายได้เป็นอย่างดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  11. รู้จักทักษะการขายที่ดี สามารถ Coaching ในทีมได้
  12. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายในประเทศ (General Trade)

  คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม

  1. ดูแลเขตการขายทุกภาค

  2. วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย สภาพตลาด คู่แข่งขัน

  3. กำหนดแผนการขายเชิงรุก พร้อมทั้งควบคุมติดตาม และตรวจสอบการขาย

  4. วางแผนนโยบายระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานตามนโยบายของบริษัท

  5. วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดตามเป้าหมายของบริษัท

  6.เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารภาพลักษณ์ของบริษัท

  7. แสวงหา ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

  8. บริหารเป้าหมายการขายและงบประมาณให้ได้ตามนโยบายของบริษัท

  9. วางแผนการเติบโตของหน่วยงานในระยะสั้นและระยะยาวตามนโยบายของบริษัท  

  10. บริหารหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัท

  11. วางแผนบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามหน้าที่ และนำเสนอแผน Career Path ของหน่วยงาน

  12. นำเสนอโครงการและช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

  13. เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับตัวแทนจำหน่าย สมาคม องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ 

  คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน  

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี 

  2. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปี

  3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          

  4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้

  5. มีทักษะในการงานแผน เจรจา และบริหาร

 • ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์
   
  Job Description
   
  1. Responsible for product management and analyze product performance in terms of revenue and profit.
  2. Develop marketing plan and action plan under marketing budget.
  3. Develop and evaluate trade and consumer promotions in every month.
  4. Product planning and execute new product launch into prospect channel
  5. Co-ordinate and support closely with sales team
   
  Qualifications
   
  1. Bachelor Degree or higher Marketing, Statistic or Business Administration or related field.
  2. At least 5 years with  experience in FMCG business and 3 years experience in Product Management Functions.
  3. Experience in FMCG business.
  4. Good at MS Office and data processing related tools/software.
  5. Strong knowledge in analytical sales data and adapt data using in work for advantage and presentation skill.
 • ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

  รายละเอียดงาน

  1. สำรวจ และตรวจสอบทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัท บริษัทในเครือ และในนามส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อศึกษาข้อจำกัด ข้อบังคับทางกฏหมาย วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม หรือพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุด                            

  2. วิเคราะห์ โครงการลงทุนใหม่ ๆ พร้อมเสนอทางเลือกในการลงทุนแต่ละแนวทาง (Case Study) โดยประเมินงบลงทุน คาดการณ์รายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง กรอบระยะเวลาดำเนินการ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน อาทิ กระแสเงินสดจากการดำเนินการ ผลตอบแทนภายใน (IRR) รวมถึงระยะเวลาคืนทุนตามโครงการ (Payback Period)

  3. บริหาร จัดการเงินลงทุนส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (สูงกว่าดัชนีชี้วัด Benchmark ที่กำหนด หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป Head Line Inflation) บนความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  4. ประสาน งานไปยังสถาบันการเงิน ตัวแทนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาและคัดเลือกทรัพย์สินใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ หรือทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลัประกันทางการเงินได้ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า พร้อมนำเสนอผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเข้าลงทุน                

  5. ประสาน งานไปยังสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์) ลูกค้า (Customer) ผู้ขาย (Supplier) หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น (Partners) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) พร้อมทั้งเจรจาต่อรองในเงื่อนไขข้อสัญญา ข้อตกลง ข้อบังคับทางกฏหมาย       

  คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน

  1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี   

  2. ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                    

  3. มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking การวิเคราะห์โครงการ หรือวิเคราะห์งบการเงิน หรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  4. มีความรู้และเข้าใจในเรื่องบริการทางการเงิน ทั้งในด้านเงินฝาก, สินเชื่อ, การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

  5. มีความรู้ในเรื่องภาษี และกฏหมายธุรกิจในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  7. หากผ่านการอบรมและสอบผ่านในหลักสูตร CFA หรือ CISA Level I จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ         

 • ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

  รายละเอียดงาน

  1. Represent the company to contact the sales with Traditional trades customers in each region. Follow the policy directions and Company strategy Manage sales and budget to meet the target. Sales system development And the subordinate team to have the knowledge.
  2. Work to provide skills. And a positive attitude towards being able to work more effectively. Build and focus team work, including coordinating with the various agencies to complete the task.
  3. Controlling the collection and accuracy of payments in traditional trade channels.
  4. Can work as a direct sales representative of Direct / Distributor / DSM to maintain the market and stores to sell.
  5. Plan sales push. Marketing And distribution to achieve the target.

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  2. มีประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการ

 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ SAP

  ลักษณะงาน

  1. สนับสนุนและแก้ไขการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯเพื่อทำให้การใช้งานของระบบ SAP ดำเนินการด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ระบบ SAP ให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ดูแลและดำเนินการวางระบบการทำงานของ SAP ที่เกี่ยวข้องกับโมดูล SD, MM, PP, PM, FI, CO ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงด้าน SAP ในโมดูลที่สำคัญ เช่น FI,QM,PM,ABAP,MM,CO,PP,SD จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี   
  4. พิเศษหากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Sales Representative - General Trade

  รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบติดตามลูกค้า รวมถึงการทำให้บรรลุเป้าหมายตามพื้นที่ เขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
  2. เพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อครั้งต่อลูกค้า แต่ละรายตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  3. เพิ่มจำนวนร้านค้าเยี่ยม และร้านค้าซื้อจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ (ให้ได้ตาม % ที่บริษัทฯกำหนดในแต่ละปี)
  4. มุ่งเน้นการขายสินค้าตัวกลยุทธ์ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลา
  5. การเก็บเงิน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการเก็บเงินได้ตรงตามเวลาที่กำหนด ไม่มี Over due

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
  4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
  5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  6. ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ลำดับความสำคัญได้
  7. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี และมีทักษะในการโน้มน้าว
  8. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดที่ได้รับมอบหมายได้
  9. พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

 • Sales Representative - International Business

  หน้าที่รับผิดชอบ
  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานติดตามงาน ออเดอร์ขายระหว่างผู้บังคับบัญชา บริษัท โรงงาน และกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอก
  เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ประวัติลูกค้า รับคำร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  คุณสมบัติ
  เพศชาย หรือหญิง
  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ มีคะแนนสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป หรือเคยศึกษาที่ประเทศจีนมาก่อน
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน

 • Sales Representative (Zone CLMV)

  job Descriptions:
  วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การตลาดและขายต่างประเทศกลุ่ม CLMV
  ติดตามยอดรายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมถึง Net Sales Export  ให้ถึงเป้าหมาย
  วางแผนกับตัวแทนจำหน่ายเรื่องยอดขาย แผนการตลาดในทุกเขตการขาย
  ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communicationไปทิศทางเดียวกัน
  วางแผน Forecast การสั่งซื้อ กับหน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าขาย
  วางแผนประสานงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  ทำข้อมูลในการรายงานต่างๆในที่ประชุม

  Qualifications:
  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
  มีประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส่งออกต่างประเทศ Zone CLMV โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้ (2 สัปดาห์ - 1 เดือน)
  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการ
  มีคะแนน Toeic 700+ 

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
โรงงานมหาชัย
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
โรงงานระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224