สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • Trade Marketing Supervisor
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. ติดตามและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงรายการส่งเสริมการขายในช่องทางการขายทุกช่องทางตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. วิเคราะห์และประเมินผลกิจกรรมทางการขาย โปรโมชั่นในช่องทางการขายทุกช่องทาง
  3. ติดตามและดำเนินการร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
  4. ทำข้อมูลและวิเคราะห์ยอดขายตลาด(ผ่านข้อมูล Nielsen,EYC,B2B)และข้อมูลภายในจากข้อมูล SAP
  5. ติดตามและดำเนินการจัดทำแผนการจัดเรียงสินค้า (Plan-O-Gram)ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ประสานงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือเทียบเท่า
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
  4. มีพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  5. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
 • Sales Representative - Trading

  รายละเอียดงาน

  1. วางแผนการขายและบริหารการขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
  2. หาลูกค้าใหม่ และขยายฐานลูกค้าเก่าให้มีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. ดำเนินการนำเสนอสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้
  4. ให้คำปรึกษาเรื่องการทำ OEM กับทางลูกค้า, ดำเนินการและติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ
  5. เตรียมแผนติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามกำหนด
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย Trading อย่างน้อย 1 ปี
  3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
  4. มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  5. มีรถยนต์และมีใบขับขี่
 • เจ้าหน้าที่ช่องทางการขายพิเศษ
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. วางแผนจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  2. วางแผนการขายในช่องทางต่างๆ
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  3. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค
  4. การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้าให้กับทีมวางแผนได้
  5. ความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
  6. ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ลำดับความสำคัญได้
  7. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี และมีทักษะในการโน้มน้าว
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. ดูแลและจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ตามสื่อต่างๆ
  2. รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการขายภายในประเทศ
  3. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายต่างๆ
  4. ดูแลช่องทางสื่อ Social Media เช่น Facebook , Line , IG , Twitter , Website
  5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  3. สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี หากใช้งาน photoshop หรือ illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ทางด้านการทำสื่อการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. กำหนดทิศทางการตลาดและแผนการตลาด 
  2. วิเคราะห์ปัญหาตลาด
  3. แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่เพื่อผลักดันแบรนด์
  4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย/การตลาด
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  3. สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี หากใช้งาน photoshop หรือ illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ทางด้านการทำสื่อการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายในประเทศ (General Trade)

  คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม

  1. ดูแลเขตการขายทุกภาค

  2. วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย สภาพตลาด คู่แข่งขัน

  3. กำหนดแผนการขายเชิงรุก พร้อมทั้งควบคุมติดตาม และตรวจสอบการขาย

  4. วางแผนนโยบายระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานตามนโยบายของบริษัท

  5. วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดตามเป้าหมายของบริษัท

  6.เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารภาพลักษณ์ของบริษัท

  7. แสวงหา ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

  8. บริหารเป้าหมายการขายและงบประมาณให้ได้ตามนโยบายของบริษัท

  9. วางแผนการเติบโตของหน่วยงานในระยะสั้นและระยะยาวตามนโยบายของบริษัท  

  10. บริหารหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัท

  11. วางแผนบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามหน้าที่ และนำเสนอแผน Career Path ของหน่วยงาน

  12. นำเสนอโครงการและช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

  13. เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับตัวแทนจำหน่าย สมาคม องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ 

  คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน  

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี 

  2. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปี

  3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          

  4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้

  5. มีทักษะในการงานแผน เจรจา และบริหาร

 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
   
  รายละเอียดงาน
   
  1. ดูแลและตรวจสอบด้านระบบต่างๆของสาขาและหน้าร้าน ช้ระบบ FI-FO ในการรับเข้า-จ่ายออกสินค้า และดูแลสินค้าให้มีสภาพดีพร้อมส่ง และใช้ โปรแกรม ERP ในการปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมในการเรียกดูข้อมูล
  2. ผลักดันยอดขายหน้าร้าน กำหนดเป้าหมายการขายของหน้าร้านเพื่อกระตุ้นการปฏิบัติงานของพนักงาน
  3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  4. จัดทำ Report ทั้งแบบรายวัน, รายเดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
  5. การบริหารจัดการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  1. ปริญญาตรี,โท สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความชำนาญ Excel ในระดับสูง***
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน
  5. บุคลิกคล่องแคล่ว ทัศนคติดี
  6. พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
โรงงานมหาชัย
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
โรงงานระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224