สมัครงาน

โบนัสประจำปี

เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้พนักงาน ในการทุ่มเททำงานมาทั้งปี

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

เรามีการประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลพนักงานยามเจ็บป่วยและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับค่าจ้างประจำปี

เราปรับค่าจ้างประจำปี ในทุกๆ ปีให้แก่พนักงานของเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี

เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังจากปลดเกษียณอายุแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองฯ นั้นมาจากเงินสะสมของพนักงานและบริษัทเอง

นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจิงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ

เมื่อพนักงานปฎิบัติงานจนครบเกษียณอายุที่ 60 ปี กับบริษัท เรามีเงินช่วยเหลือตามระเบียบสวัสดิการและตามกฎหมายให้กับพนักงาน

ประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรา กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

รางวัลอายุงาน

เรามีรางวัลเป็นกำลังใจให้พนักงานเมื่อครบอายุงาน 5,10,15,20,25,30,35,40 ปี

กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)

เราส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีรางวัลตอบแทน เมื่อมาปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ขาด ลา มาสายทั้งรายเดือนและรายปี สูงสุดอยู่ที่ 10,000 บาท

ห้องพยาบาล

เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต ฯลฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ สิ่งสำคัญในการผลิตบุคลากรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แจกผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกเดือนและเราให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ

เรามีเงินช่วยเหลือและแสดงความยินดีสำหรับงานสมรส เงินขวัญถุงต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร เช่น การจัดกิจกรรม พาพนักงานท่องเที่ยวประจำปี การแข่งขันกีฬา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน  การให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น
 • Sales Representative- International Business

  หน้าที่รับผิดชอบ
  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้บริหารและตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานติดตามงาน
  ออเดอร์ขายระหว่างผู้บังคับบัญชา บริษัท โรงงาน และกับตัวแทนจำหน่าย รวมถึงหน่วยงานภายนอก
  เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ประวัติลูกค้า รับคำร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของหน่วยงานต่างประเทศ

  คุณสมบัติ
  เพศชาย หรือหญิง
  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส หรืออุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)
  สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ มีคะแนนสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป หรือเคยศึกษาที่ประเทศจีนมาก่อน
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน 


  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

  หรือ Scan เพื่อสมัครผ่าน QR Code

   

 • Sales Manager – International Business

  Job Description:

  • ติดต่อและประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศ
  • ติดตามยอดรายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมถึง Net Sales Export ให้ถึงเป้าหมาย
  • วางแผนกับตัวแทนจำหน่ายเรื่องยอดขาย แผนการตลาดในทุกเขตการขาย
  • วางแผน Forecast การสั่งซื้อกับหน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าขาย
  • กำหนดแผนการพัฒนาอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  และ สอน/แนะนำ ควบคุม ติดตามผลการปฎิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา
  • วางแผนประสานงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communication ไปทิศทางเดียวกัน

  Qualification:

  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท 
  • มีประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการ 
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
 • Assistant Sales Director - Modern Trade

    คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม:  

  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย สภาพตลาด คู่แข่งขัน
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก พร้อมทั้งควบคุมติดตาม และตรวจสอบการขาย
  • วางแผนนโยบายระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดตามเป้าหมายของบริษัท
  • เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารภาพลักษณ์ของบริษัท
  • แสวงหา ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
  • บริหารเป้าหมายการขายและงบประมาณให้ได้ตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนการเติบโตของหน่วยงานในระยะสั้นและระยะยาวตามนโยบายของบริษัท  
  • บริหารหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัท
  • วางแผนบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามหน้าที่ และนำเสนอแผน Career Path ของหน่วยงาน 
  • นำเสนอโครงการและช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
  • เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับตัวแทนจำหน่าย สมาคม องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ 

   คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน : 

  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท  
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          
  • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ 
  • มีทักษะในการงานแผน เจรจา และบริหาร   
  • มีประสบการณ์ FMCG
 • Assistant Executive Sales Manager - International Business

  คำบรรยายลักษณะงานในภาพรวม:  (ขอบเขตงาน)

  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายและงบประมาณของหน่วยงานต่างประเทศตามนโยบายของบริษัท   
  • วางแผนและผลักดันการส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน
  • ประสานงานและติดตามยอดขายในแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส และประเมินการทำงานของตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าอื่นๆ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขายให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  • ประสานงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังยัญชาตาม Career Path ของบริษัท

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  • ติดตามยอดขายรายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมถึง Ne Net Sales ให้ถึงเป้าหมาย
  • วางแผนกับตัวแทนจำหน่ายเรื่องยอดขาย แผนการตลาดในทุกเขตการขาย
  • วางแผน Forecast การสั่งซื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าขาย
  • กำหนดแผนการพัฒนาอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา และ สอน/แนะนำ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • วางแผนประสานงานตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
  • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communication ไปในทิศทางเดียวกัน

  คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงาน : (การศึกษา, ประสบการณ์ และ ความต้องการเบื้องต้น เช่น ความสามารถทางคอมพิเตอร์ หรือ ภาษา )"          

  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท  
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และสามารถพูดได้หลากหลายภาษา  
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้        
  • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ 
  • มีทักษะในการงานแผน เจรจา และบริหาร  
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย/ตลาดต่างประเทศในกลุ่ม UAE, Asia & Oceania and CLMV 

  สวัสดิการของบริษัท:

  • วันทำงานปกติ 5 วันทำการ (จันทร์- ศุกร์)
  • โบนัสประจำปี (Garuntee Bonus)
  • โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
  • การปรับค่าจ้างประจำปี (Salary Reviewed)
  • นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน (Career and Growth of Opportunity)
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม (Health Insurance)
  • ประกันอุบัติเหตุ (Accident Insurance)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
  • กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ (Retirement Fund)
  • รางวัลอายุงาน (Long Year Services Award)
  • รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน) (Perfect Attendance Award)
  • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (Childenhood Schorlarship)
  • เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ (Employee Welfare Support)
  • แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรีทุกเดือน (Company Product)
 • Sales Manager - Modern Trade

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด
  ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย
  การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า
  วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
  กำกับดูแล แก้ไขปัญหาการขายของกลุ่ม
  จัดทำงบประมาณส่งเสริมด้านการตลาด


  คุณสมบัติ
  ปริญาตรีทุกสาขา
  ประสบการณ์ด้านหัวหน้างานขาย 5 ปีขึ้นไป ธูรกิจ FMCG 
  เคยดูกลุ่ม Modern Trade (Big C , Lotus , Makro , Super Market อื่นๆ)
  สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะในการประสานงาน  

  สนใจสมัคร คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
GPS location : 13.70211,100.52356
0-2674-7991-9
0-2674-8530
โรงงานมหาชัย
12/8 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74002
034-822200-2
โรงงานระยอง
7/215 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-650224