นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และจะรักษาไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุกกี้ และนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่เข้ามาข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดังนี้

นโยบายการใช้คุกกี้

โดยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือนั้น ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งใช้บริการอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้า ด้วยวิธีการใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลของลูกค้าเท่าที่จำเป็น เพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการที่ต้องการให้เร็วขึ้น และช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยหากเข้าชมเว็บไซต์และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ขอให้ยอมรับคุกกี้ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการยอมรับและให้ความยินยอม ในการใช้คุกกี้ของบริษัทโดยอัตโนมัติ

“คุกกื้ (Cookie)” คือ ไฟล์เล็กๆ เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ ผู้ใช้งาน (ลูกค้า) เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของลูกค้า เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ฯลฯ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของลูกค้า ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของบริษัทฯทางออนไลน์ โดยจะจำแนกเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของลูกค้า รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ลูกค้าสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ให้เก็บ และใช้ข้อมูลในรูปแบบคุกกี้

ลูกค้าสามารถเข้าใช้และเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บริษัทฯ บริษัทฯอาจไม่สามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอาจทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะทำให้ท่านสูญเสียโอกาสในการรับทราบข่าวสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีจากบริษัทฯ ของเราได้

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามรถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ หรือ เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้บริษัทผู้ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โลโก้ (Logo) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และสิทธิบัตร การประดิษฐ์สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายใต้นามของบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และบริษัทฯอื่นๆ ในเครือเดียวกัน รวมไปถึงสิ่งประกอบใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย โดยห้ามมิให้ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะสร้างความสับสนหรือเข้าใจหลงผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯเท่านั้น

โดยบริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุบเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลา และระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่คุกกี้ ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์ เชิงสถิติ หรือในการกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ หรือกิจการของบริษัท เพื่อพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์ หรือบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ลูกค้าต้องการความปลอดภัยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น ข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บ และรักษาข้อมูลของลูกค้าเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ในการที่จะได้รับข้อเสนอจากบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และให้บริษัทฯ จะส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จากบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า หรือเพื่อการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ไว้ตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลการใช้บริการ และปรับปรุงการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นด้วยเหตุอื่น เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการตรวจสอบกรณีเกิดข้อพิพาท ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เกิดกว่าระยะเวลาที่กำหนด

และบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับโดยการที่ท่านสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการทำนิติกรรมใดๆ ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่เคร่งครัดของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของลูกค้า นำไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้ เว้นแต่

 1. ได้รับความยิมยอมจากลูกค้า ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
 2. การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำนิติกรรมที่ลูกค้าประสงค์
 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทฯ อาจจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังต่างประเทศ โดยจะต้องแน่ใจว่าประเทศปลายทาง หรือหน่วยงานปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองที่เพียงพอ และหากการโอนข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นการโอนไปเพื่อเครือกิจการ หรือ ธุรกิจเดียวกัน เพื่อการประกอบธุรกิจร่วมกัน หากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงาน การส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการยกเว้นเรื่องมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

สิทธิของเจ้าของข้อข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิที่จะขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 2. สิทธิที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนจากบริษัทฯในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 3. สิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ใข้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตน หรือถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ เมื่อใดก็ได้
 4. สิทธิที่จะขอให้ลบ หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
 5. สิทธิที่จะขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 7. สิทธิในการแจ้งขอให้บริษัทฯปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ช่องทางการติดต่อกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie)

 1. ติดต่อสำนักงานใหญ่: บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 767 ซ.จันทร์ 43 ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 2. ติดต่อทางอีเมล: online@deksomboon.com

หมายเหตุ : เมื่อท่านได้กลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ (Cookie) บนอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์เมื่อนั้น อุปกรณ์ของท่านจะยอมรับคุกกี้ โดยอัตโนมัติในการเข้าใช้งานในครั้งต่อไป ซึ่งถ้าหากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ ทำการรวบรวมข้อมูล ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนแปลง หรือตั้งค่าการยอมรับคุกกี้ ได้ที่เมนู “การตั้งค่า” ของอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่